فصل اول: آشنایی با مفاهیم گو

فصل اول: آشنایی با مفاهیم گو

در فصل اول به مفاهیم پایه زبان برنامه‌نویسی گو بطور عمیق می‌پردازیم. این فصل شامل چندین بخش هست: