1.14 لیست تایپ‌ها و توابع Builtin

1.14 لیست تایپ‌ها و توابع Builtin

در مثال زیر لیست تایپ‌ها و توابع Builtin تا نسخه ۱.۲۱ را با توضیحات قرار دادیم.

 1// bool is the set of boolean values, true and false. 
 2type bool bool 
 3 
 4// true and false are the two untyped boolean values. 
 5const ( 
 6  true = 0 == 0 // Untyped bool. 
 7  false = 0 != 0 // Untyped bool. 
 8) 
 9 
 10// uint8 is the set of all unsigned 8-bit integers. 
 11// Range: 0 through 255. 
 12type uint8 uint8 
 13 
 14// uint16 is the set of all unsigned 16-bit integers. 
 15// Range: 0 through 65535. 
 16type uint16 uint16 
 17 
 18// uint32 is the set of all unsigned 32-bit integers. 
 19// Range: 0 through 4294967295. 
 20type uint32 uint32 
 21 
 22// uint64 is the set of all unsigned 64-bit integers. 
 23// Range: 0 through 18446744073709551615. 
 24type uint64 uint64 
 25 
 26// int8 is the set of all signed 8-bit integers. 
 27// Range: -128 through 127. 
 28type int8 int8 
 29 
 30// int16 is the set of all signed 16-bit integers. 
 31// Range: -32768 through 32767. 
 32type int16 int16 
 33 
 34// int32 is the set of all signed 32-bit integers. 
 35// Range: -2147483648 through 2147483647. 
 36type int32 int32 
 37 
 38// int64 is the set of all signed 64-bit integers. 
 39// Range: -9223372036854775808 through 9223372036854775807. 
 40type int64 int64 
 41 
 42// float32 is the set of all IEEE-754 32-bit floating-point numbers. 
 43type float32 float32 
 44 
 45// float64 is the set of all IEEE-754 64-bit floating-point numbers. 
 46type float64 float64 
 47 
 48// complex64 is the set of all complex numbers with float32 real and 
 49// imaginary parts. 
 50type complex64 complex64 
 51 
 52// complex128 is the set of all complex numbers with float64 real and 
 53// imaginary parts. 
 54type complex128 complex128 
 55 
 56// string is the set of all strings of 8-bit bytes, conventionally but not 
 57// necessarily representing UTF-8-encoded text. A string may be empty, but 
 58// not nil. Values of string type are immutable. 
 59type string string 
 60 
 61// int is a signed integer type that is at least 32 bits in size. It is a 
 62// distinct type, however, and not an alias for, say, int32. 
 63type int int 
 64 
 65// uint is an unsigned integer type that is at least 32 bits in size. It is a 
 66// distinct type, however, and not an alias for, say, uint32. 
 67type uint uint 
 68 
 69// uintptr is an integer type that is large enough to hold the bit pattern of 
 70// any pointer. 
 71type uintptr uintptr 
 72 
 73// byte is an alias for uint8 and is equivalent to uint8 in all ways. It is 
 74// used, by convention, to distinguish byte values from 8-bit unsigned 
 75// integer values. 
 76type byte = uint8 
 77 
 78// rune is an alias for int32 and is equivalent to int32 in all ways. It is 
 79// used, by convention, to distinguish character values from integer values. 
 80type rune = int32 
 81 
 82// any is an alias for interface{} and is equivalent to interface{} in all ways. 
 83type any = interface{} 
 84 
 85// comparable is an interface that is implemented by all comparable types 
 86// (booleans, numbers, strings, pointers, channels, arrays of comparable types, 
 87// structs whose fields are all comparable types). 
 88// The comparable interface may only be used as a type parameter constraint, 
 89// not as the type of a variable. 
 90type comparable interface{ comparable } 
 91 
 92// iota is a predeclared identifier representing the untyped integer ordinal 
 93// number of the current const specification in a (usually parenthesized) 
 94// const declaration. It is zero-indexed. 
 95const iota = 0 // Untyped int. 
 96 
 97// nil is a predeclared identifier representing the zero value for a 
 98// pointer, channel, func, interface, map, or slice type. 
 99var nil Type // Type must be a pointer, channel, func, interface, map, or slice type 
100// Type is here for the purposes of documentation only. It is a stand-in// for any Go type, but represents the same type for any given function 
101// invocation. 
102type Type int 
103 
104// Type1 is here for the purposes of documentation only. It is a stand-in// for any Go type, but represents the same type for any given function 
105// invocation. 
106type Type1 int 
107 
108// IntegerType is here for the purposes of documentation only. It is a stand-in// for any integer type: int, uint, int8 etc. 
109type IntegerType int 
110 
111// FloatType is here for the purposes of documentation only. It is a stand-in// for either float type: float32 or float64. 
112type FloatType float32 
113 
114// ComplexType is here for the purposes of documentation only. It is a// stand-in for either complex type: complex64 or complex128. 
115type ComplexType complex64 
116 
117// The append built-in function appends elements to the end of a slice. If 
118// it has sufficient capacity, the destination is resliced to accommodate the 
119// new elements. If it does not, a new underlying array will be allocated. 
120// Append returns the updated slice. It is therefore necessary to store the 
121// result of append, often in the variable holding the slice itself: 
122// 
123// slice = append(slice, elem1, elem2) 
124// slice = append(slice, anotherSlice...) 
125// 
126// As a special case, it is legal to append a string to a byte slice, like this: 
127// 
128// slice = append([]byte("hello "), "world"...) 
129func append(slice []Type, elems ...Type) []Type 
130 
131// The copy built-in function copies elements from a source slice into a 
132// destination slice. (As a special case, it also will copy bytes from a 
133// string to a slice of bytes.) The source and destination may overlap. Copy 
134// returns the number of elements copied, which will be the minimum of 
135// len(src) and len(dst). 
136func copy(dst, src []Type) int 
137 
138// The delete built-in function deletes the element with the specified key 
139// (m[key]) from the map. If m is nil or there is no such element, delete 
140// is a no-op. 
141func delete(m map[Type]Type1, key Type) 
142 
143// The len built-in function returns the length of v, according to its type: 
144// 
145// Array: the number of elements in v. 
146// Pointer to array: the number of elements in *v (even if v is nil). 
147// Slice, or map: the number of elements in v; if v is nil, len(v) is zero. 
148// String: the number of bytes in v. 
149// Channel: the number of elements queued (unread) in the channel buffer; 
150//     if v is nil, len(v) is zero. 
151// 
152// For some arguments, such as a string literal or a simple array expression, the 
153// result can be a constant. See the Go language specification's "Length and 
154// capacity" section for details. 
155func len(v Type) int 
156 
157// The cap built-in function returns the capacity of v, according to its type: 
158// 
159// Array: the number of elements in v (same as len(v)). 
160// Pointer to array: the number of elements in *v (same as len(v)). 
161// Slice: the maximum length the slice can reach when resliced; 
162// if v is nil, cap(v) is zero. 
163// Channel: the channel buffer capacity, in units of elements; 
164// if v is nil, cap(v) is zero. 
165// 
166// For some arguments, such as a simple array expression, the result can be a 
167// constant. See the Go language specification's "Length and capacity" section for 
168// details. 
169func cap(v Type) int 
170 
171// The make built-in function allocates and initializes an object of type 
172// slice, map, or chan (only). Like new, the first argument is a type, not a 
173// value. Unlike new, make's return type is the same as the type of its 
174// argument, not a pointer to it. The specification of the result depends on 
175// the type: 
176// 
177// Slice: The size specifies the length. The capacity of the slice is 
178// equal to its length. A second integer argument may be provided to 
179// specify a different capacity; it must be no smaller than the 
180// length. For example, make([]int, 0, 10) allocates an underlying array 
181// of size 10 and returns a slice of length 0 and capacity 10 that is 
182// backed by this underlying array. 
183// Map: An empty map is allocated with enough space to hold the 
184// specified number of elements. The size may be omitted, in which case 
185// a small starting size is allocated. 
186// Channel: The channel's buffer is initialized with the specified 
187// buffer capacity. If zero, or the size is omitted, the channel is 
188// unbuffered. 
189func make(t Type, size ...IntegerType) Type 
190 
191// The new built-in function allocates memory. The first argument is a type, 
192// not a value, and the value returned is a pointer to a newly 
193// allocated zero value of that type. 
194func new(Type) *Type 
195 
196// The complex built-in function constructs a complex value from two 
197// floating-point values. The real and imaginary parts must be of the same 
198// size, either float32 or float64 (or assignable to them), and the return 
199// value will be the corresponding complex type (complex64 for float32, 
200// complex128 for float64). 
201func complex(r, i FloatType) ComplexType 
202 
203// The real built-in function returns the real part of the complex number c. 
204// The return value will be floating point type corresponding to the type of c. 
205func real(c ComplexType) FloatType 
206 
207// The imag built-in function returns the imaginary part of the complex 
208// number c. The return value will be floating point type corresponding to 
209// the type of c. 
210func imag(c ComplexType) FloatType 
211 
212// The close built-in function closes a channel, which must be either 
213// bidirectional or send-only. It should be executed only by the sender, 
214// never the receiver, and has the effect of shutting down the channel after 
215// the last sent value is received. After the last value has been received 
216// from a closed channel c, any receive from c will succeed without 
217// blocking, returning the zero value for the channel element. The form 
218// 
219// x, ok := <-c 
220// 
221// will also set ok to false for a closed and empty channel. 
222func close(c chan<- Type) 
223 
224// The panic built-in function stops normal execution of the current 
225// goroutine. When a function F calls panic, normal execution of F stops 
226// immediately. Any functions whose execution was deferred by F are run in 
227// the usual way, and then F returns to its caller. To the caller G, the 
228// invocation of F then behaves like a call to panic, terminating G's 
229// execution and running any deferred functions. This continues until all 
230// functions in the executing goroutine have stopped, in reverse order. At 
231// that point, the program is terminated with a non-zero exit code. This 
232// termination sequence is called panicking and can be controlled by the 
233// built-in function recover. 
234func panic(v any) 
235 
236// The recover built-in function allows a program to manage behavior of a 
237// panicking goroutine. Executing a call to recover inside a deferred 
238// function (but not any function called by it) stops the panicking sequence 
239// by restoring normal execution and retrieves the error value passed to the 
240// call of panic. If recover is called outside the deferred function it will 
241// not stop a panicking sequence. In this case, or when the goroutine is not 
242// panicking, or if the argument supplied to panic was nil, recover returns 
243// nil. Thus the return value from recover reports whether the goroutine is 
244// panicking. 
245func recover() any 
246 
247// The print built-in function formats its arguments in an 
248// implementation-specific way and writes the result to standard error. 
249// Print is useful for bootstrapping and debugging; it is not guaranteed 
250// to stay in the language. 
251func print(args ...Type) 
252 
253// The println built-in function formats its arguments in an 
254// implementation-specific way and writes the result to standard error. 
255// Spaces are always added between arguments and a newline is appended. 
256// Println is useful for bootstrapping and debugging; it is not guaranteed 
257// to stay in the language. 
258func println(args ...Type) 
259 
260// The error built-in interface type is the conventional interface for 
261// representing an error condition, with the nil value representing no error. 
262type error interface { 
263  Error() string 
264}