فصل دوم: مکانیزم‌های زبان

فصل دوم: مکانیزم‌های زبان

در این فصل به مکانیزیم‌های زبان گو می‌پردازیم و برخی از اصطلاحات زبان گو را با هم برسی می‌کنیم.