4.22.2 ارث بری

4.22.2 ارث بری

در زبان گو ارث بری در واقع type embedding هست با استفاده type embedding می توانید یک type را داخل type دیگری جاسازی کنید و به واسطه type والد قابل دسترس است.

 1package main
 2
 3import "fmt"
 4
 5type Person struct {
 6	Name string
 7}
 8
 9func (p *Person) Introduce() {
10	fmt.Printf("Hi, my name is %s\n", p.Name)
11}
12
13type Student struct {
14	Person
15	School string
16}
17
18func main() {
19	s := &Student{Person{"John Doe"}, "Go University"}
20	s.Introduce()
21}
1$ go run main.go
2Hi, my name is John Doe