4.24 Tracing

در این فصل، این مورد را یاد خواهیم گرفت که چگونه یک برنامه در حال اجرا را ردیابی کنیم و آن را با ابزار ردیابی مشاهده کنیم. در این حالت با استفاده از کتابخانه استاندارد، یک ردیابی ایجاد خواهیم کرد.

4.24.1 مثال از tracing #

ما برنامه ای داریم که تعداد دفعات یافتن یک topic را در collection ای ازRSS news feed document را می شمارد. این برنامه از یک threaded algorithm به نام freq استفاده می کند که روی collection تکرار می شود و هر سند را یک به یک پردازش می کند و تعداد دفعاتی که topic پیدا شده است را برمی‌گرداند.

 1func freq(topic string, docs []string) int {
 2	var found int
 3	for _, doc := range docs {
 4		file := fmt.Sprintf("%s.xml", doc[:8])
 5		f, err := os.OpenFile(file, os.O_RDONLY, 0)
 6		if err != nil {
 7			log.Printf("Opening Document [%s] : ERROR : %v", doc, err)
 8			return 0
 9		}
10		data, err := io.ReadAll(f)
11		f.Close()
12		if err != nil {
13			log.Printf("Reading Document [%s] : ERROR : %v", doc, err)
14			return 0
15		}
16		var d document
17		if err := xml.Unmarshal(data, &d); err != nil {
18			log.Printf("Decoding Document [%s] : ERROR : %v", doc, err)
19			return 0
20		}
21		for _, item := range d.Channel.Items {
22			if strings.Contains(item.Title, topic) {
23				found++
24				continue
25			}
26			if strings.Contains(item.Description, topic) {
27				found++
28			}
29		}
30	}
31	return found
32}

تابع Freq کار را به چهار مرحله تقسیم می کند: باز کردن، خواندن، باز کردن و جستجو. برای تست تابع freq، تابع main مجموعه ای از فایل های 4k را می سازد و freq را فراخوانی می کند.

 1type (
 2
 3item struct {
 4
 5XMLName xml.Name `xml:"item"`
 6
 7Title string `xml:"title"`
 8
 9Description string `xml:"description"`
10
11}
12
13 
14
15channel struct {
16
17XMLName xml.Name `xml:"channel"`
18
19Items []item `xml:"item"`
20
21}
22
23 
24
25document struct {
26
27XMLName xml.Name `xml:"rss"`
28
29Channel channel `xml:"channel"`
30
31}
32
33)
34
35 
36
37func main() {
38
39docs := make([]string, 4000)
40
41for i := range docs {
42
43docs[i] = fmt.Sprintf("newsfeed-%.4d.xml", i)
44
45}
46
47topic := "president"
48
49n := freq(topic, docs)
50
51log.Printf("Searching %d files, found %s %d times.", len(docs), topic, n)
52
53}

کدی که تکه‌ای از اسناد 4k را می‌سازد، مجموعه‌ای از فایل‌های منحصربه‌فرد را براساس یک فایل واقعی که ما newfeed.xml نامیده‌ایم ایجاد می‌کند.

 1newsfeed.xml
 2
 3<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 4
 5<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl"?>
 6
 7<rss>
 8
 9<channel>
10
11<title><![CDATA[BBC News - US & Canada]]></title>
12
13<description><![CDATA[BBC News - US & Canada]]></description>
14
15<item>
16
17<title><![CDATA[President China visit: US leader strik]]></title>
18
19<description><![CDATA[The US president praises]]></description>
20
21</item>
22
23</channel>
24
25</rss>

این یک نمونه بسیار کوچک از فایل newsfeed.xml است. به جای اینکه فایل های واقعی 4k را نگه داریم، فقط یک فایل را نگه می داریم و تلاش می کنیم که 4k یکی از آنها را نشان دهد. الگوریتم freq کاراکترهای اضافی را از نام فایل، قبل از باز کردن فایل حذف می کند. خوب است که یک ایده اولیه از مدت زمان لازم برای پردازش این 4000 فایل با نسخه تک رشته ای Freq داشته باشید. پس می توانیم این کار را با استفاده از time command در ارتباط با اجرای برنامه انجام دهیم.

1$ go build
2$ time ./trace
32021/05/12 09:30:52 Searching 4000 files, found president 28000 times.
4./trace 2.63s user 0.18s system 101% cpu 2.763 total

می بینیم که زمان اجرای برنامه حدود 2.7 ثانیه طول کشید تا فایل های 4k را پردازش کند. اگر قرار بود فقط فایل‌های 4k یا شاید حتی چند هزار فایل دیگر را پردازش کنیم، این برنامه تکمیل شده و تمام بود. با این حال، در نظر داریم که توانایی پردازش یک میلیون فایل را داشته باشیم و تجزیه و تحلیل آن ساعت‌ها طول نکشد. پس باید راهی برای افزایش سرعت این برنامه پیدا کنیم. در واقع می‌توانیم از یک memory profile استفاده کنیم، هر چند که این برنامه از memory گذرا زیادی استفاده می‌کند و کار زیادی نمی‌توانیم در مورد آن انجام دهیم. پس می‌توانیم از یک cpu profile استفاده کنیم. این روش به در واقع بیان می‌کند که به لطف فراخوانی با os.OpenFile، بیشتر زمان را در فراخوانی و رخدادهای سیستمی مصرف می‌کنیم. مشکل استفاده از profiler در اینجا این است که یک profiler فقط می تواند بگوید که چه اتفاقی می افتد ولی باید بدانیم چه چیزی اتفاقی می افتد و چه چیزی اتفاق نمی افتد تا راهی برای سرعت بخشیدن به این برنامه پیدا کنیم. وقتی باید ببینیم چه اتفاقی نیافتاده، ابزار ردیابی گزینه خوبی است.

4.24.2 Generating Traces #

از آنجایی که این برنامه در عرض چند ثانیه شروع و متوقف می شود، می توانیم از کتابخانه استاندارد برای ایجاد ردی از این برنامه استفاده کنم. به طور کلی، ایجاد ردیابی برای بیش از چند ثانیه از زمان اجرا می‌تواند برای بررسی سخت باشد، زیرا یک ردیابی مقدار زیادی داده تولید می‌کند. ما می خواهیم بر روی ردپاهای کوچک و هدفمند تمرکز کنیم.

 1import (
 2
 3"runtime/trace" //<-- ADDED
 4
 5)
 6
 7 
 8
 9func main() {
10
11trace.Start(os.Stdout) // <-- ADDED
12
13defer trace.Stop() // <-- ADDED
14
15 
16
17docs := make([]string, 4000)
18
19for i := range docs {
20
21docs[i] = fmt.Sprintf("newsfeed-%.4d.xml", i)
22
23}
24
25 
26
27topic := "president"
28
29n := freq(topic, docs)
30
31log.Printf("Search %d files, found %s %d times.", len(docs), topic, n)
32
33}

پس از افزودن بسته trace به importها، می توانیم از توابع trace.Start و Stop استفاده کنیم. نوشتن ردیابی در stdout گرفتن و تغییر مسیر داده های ردیابی به یک فایل را ساده می کند. حالا می توانم دوباره برنامه را اجرا کنیم.

 1$ go build
 2
 3 
 4
 5$ time ./trace > t.out
 6
 72021/05/12 11:57:06 Search 4000 files, found president 28000 times.
 8
 9./trace > t.out 2.71s user 0.19s system 102% cpu 2.827 total
10
11 
12
13$ time ./trace > t.out
14
152021/05/12 11:57:11 Search 4000 files, found president 28000 times.
16
17./trace > t.out 2.73s user 0.18s system 108% cpu 2.683 total
18
19 
20
21$ ls -l
22
23total 9136
24
25-rw-r--r-- 1 bill staff 2108 Jan 4 08:16 README.md
26
27-rw-r--r-- 1 bill staff 25544 Jan 4 08:16 newsfeed.xml
28
29-rw-r--r-- 1 bill staff 1501618 May 12 11:57 t.out
30
31-rwxr-xr-x 1 bill staff 2470208 May 12 11:57 trace
32
33-rw-r--r-- 1 bill staff 8135 May 12 11:56 trace.go

ما همیشه برنامه را دو بار اجرا می کنیم تا مطمئن شوم دستگاه گرم شده است. اجرای دوم معمولا بهتر از اولین اجرا می شود و من می توانم 144 میلی ثانیه تفاوت بین این دو اجرا ببینم. همچنین می‌توانم ببینم که فایل t.out در فهرست، 1.5 مگ داده در طول 2.6 ثانیه زمان اجرا گرفته است.

4.24.3 Generating Traces #

برای بررسی ردیابی، باید از ابزار ردیابی استفاده کنم.

 1$ go tool trace t.out
 2
 3 
 4
 52021/05/12 12:00:19 Parsing trace...
 6
 72021/05/12 12:00:19 Splitting trace...
 8
 92021/05/12 12:00:19 Opening browser. Trace viewer is listening on
10
11http://127.0.0.1:64321

پس از تجزیه و تقسیم فایل، یک برگه مرورگر با مجموعه ای از linkها باز می شود.

array

حالا می‌خواهیم اولین link را انتخاب کنیم که یک رابط کاربری مبتنی بر Chrome را باز می‌کند که می‌تواند داده‌های ردیابی را ارائه دهد. این ابزار فقط در کروم کار می کند.

array

تمام اطلاعاتی که ارائه می شود تا میکروثانیه زمان وقوع آن ثبت می شود. در سمت چپ، می توانیم دسته های مختلف اطلاعات نموداری را ببینم.

در هر زمان معین در ردیابی موارد زیر را داریم:

● Goroutines: The number of Goroutines.

● Heap: The amount of memory in-use on the heap.

● Threads: The number of operating system threads.

● GC: The start/end of each GC with details.

● Syscalls: The start/end of any system call with details.

● Procs: The activity on each logical processor.

اولین کاری که باید انجام دهیم اندازه گیری مدت زمان اجرای برنامه بر اساس داده های ردیابی است. می‌توانیم این کار را با ابزار زمان بندی، که آخرین ابزار در toolbar است، انجام دهیم.

array

اگرtimeline کل ردیابی را انتخاب کنیم، برابر 2.67 ثانیه خواهد بود که تقریباً به آنچه time command ارائه شده است نزدیک است. نکته بعدی که می‌خواهم بدانم این است که اندازه heap چقدر ثابت مانده است یا چقدر بزرگ‌تر شده است. برای این کار باید نمای نمودار را گسترش می دهیم و سپس از ابزار انتخاب (اولین ابزار در نوار ابزار) برای انتخاب قسمت بالای نمودار heap استفاده می کنبم.

array

دو رنگ (یا سایه) وجود دارد که در نمودار heap نشان داده شده است. نارنجی (سایه تیره تر) میزان حافظه در حال استفاده روی heap را در هر میکروثانیه نشان می دهد. سبز (سایه روشن‌تر) نشان‌دهنده زمانی است که GC بعدی بر اساس زمانی که آن مقدار حافظه دوباره در heap مورد استفاده قرار می‌گیرد، راه‌اندازی می‌شود.

array

به همین دلیل است که وقتی ناحیه نارنجی به بالای منطقه سبز می رسد، یک خط در قسمت GC وجود دارد. هر خط نشان دهنده یک GC است که اتفاق افتاده است.

از آنجایی که ناحیه سبز در یک خط مستقیم ثابت برای کل اجرای برنامه است، می توانم هر نقطه نارنجی را برای دیدن حداکثر اندازه heap انتخاب کنیم. در این صورت اگر بخواهم در مورد این عدد وضوح بیشتری داشته باشم، می توانیم از GODEBUG استفاده کنیم و دوباره برنامه را اجرا کنیم.

 1$ time GODEBUG=gctrace=1 ./trace > t.out
 2
 3gc 1 @0.016s 0%: 0.020+0.29+0.024 ms clock, 0.32+0.18/0.12/0.12+0.39 ms cpu,
 4
 54->4->0 MB, 5 MB goal, 16 P
 6
 7gc 2 @0.029s 0%: 0.030+0.23+0.002 ms clock, 0.49+0.15/0.17/0.001+0.037 ms
 8
 9cpu, 4->4->0 MB, 5 MB goal, 16 P
10
11gc 3 @0.040s 0%: 0.033+0.26+0.019 ms clock, 0.52+0.15/0.15/0.059+0.31 ms
12
13cpu, 4->4->0 MB, 5 MB goal, 16 P
14
15. . .
16
17gc 273 @2.793s 0%: 0.043+0.46+0.040 ms clock, 0.70+0.24/0.18/0.25+0.65 ms
18
19cpu, 4->4->0 MB, 5 MB goal, 16 P
20
21gc 274 @2.804s 0%: 0.043+0.35+0.002 ms clock, 0.69+0.28/0.37/0.16+0.042 ms
22
23cpu, 4->4->0 MB, 5 MB goal, 16 P
24
25gc 275 @2.814s 0%: 0.032+0.28+0.017 ms clock, 0.52+0.20/0.26/0.026+0.28 ms
26
27cpu, 4->4->0 MB, 5 MB goal, 16 P
28
292021/05/12 15:17:24 Searching 4000 files, found president 28000 times.

اینطور به نظر می‌رسد که ، heap در meg 4 نگهداری می شد و تمام memory گذرا بوده است زیرا هر GC منجر به صفر بودن تعداد مقادیر زنده می شد. دقیقاً همان چیزی است که در ردیابی می بینیم. چیزی که واقعاً به آن نیاز داریم اطلاعات بیشتری در مورد GC است. این در مورد 1 GC نیست، بلکه در مورد همه GCهایی است که باید انجام شوند. پس می توانیم این اطلاعات را با استفاده از ابزار انتخاب و دوبار کلیک کردن روی هر خط آبی GC بدست بیاورم.

array

این اعداد در تعیین میزان کار GC در اجرای برنامه مفید هستند. با این اعداد ما یک پایه برای عملکرد برنامه داریم. array با اعداد پایه، هنوز پاسخی در مورد اینکه چگونه می توانم برنامه را سرعت بخشم، نداریم. شاید نگاه کردن به بخش بزرگتری از نمودار کمک کند؟

![[Pasted image 20230619032144.png]]

array

اگر به این بخش از ردیابی دقیق تر نگاه کنیم، می توانیم مشکل را ببینیم. این برنامه فقط از یک پردازنده منطقی در هر زمان معین برای اجرای کار برنامه استفاده می کند. با این حال GC بیشتر منابع استفاده می کند. اگر الگوریتم را به صورت همزمان و friendly برای استفاده از تمام هسته‌های موجود در دستگاه خود تغییر دهیم، شاید این باید به بهبود performance کمک کند.

4.24.4 الگوی Fan-Out #

یکی از الگوهای concurrency که می‌توانم استفاده کنیم، الگوی fan-out است. این الگو به ما اجازه می دهد تا یک الگوریتم همزمان با کمترین مقدار تغییر کد داشته باشم. ایده این الگو این است که برای هر فایلی که نیاز به پردازش دارد، یک گوروتین ایجاد می‌کند و به scheduler اجازه می‌دهد تمام Goroutine را مدیریت کند و آنها را در تمام پردازنده‌های منطقی زمان‌بندی کند. ما می توانیم همه این گوروتین ها را fan-out کنیم زیرا ترتیب کار مهم نیست. مهم این است که همه چیز درست انجام شود.

 1func freqConcurrent(topic string, docs []string) int {
 2
 3 
 4
 5var found int
 6
 7g := len(docs) // <-- ADDED
 8
 9var wg sync.WaitGroup // <-- ADDED
10
11wg.Add(g) // <-- ADDED
12
13 
14
15for _, doc := range docs {
16
17. . .
18
19}
20
21 
22
23wg.Wait() //<-- ADDED
24
25return int
26
27}

برای شروع، باید کدی اضافه کنیم که مطمئن شویم تا زمانی که کار کامل نشده است، تابع freq برنگردد. این به بهترین وجه با استفاده از WaitGroup پیاده سازی می شود. ما با شناسایی تعداد گوروتین هایی که باید ایجاد شوند شروع می کنیم، که با طول docs collection نشان داده می شود. سپس آن عدد را به WaitGroup اضافه می کنم و در پایان تابع منتظر می مانم تا WaitGroup دوباره به صفر برسد.

 1func freqConcurrent(topic string, docs []string) int {
 2
 3 
 4
 5var found int
 6
 7 
 8
 9g := len(docs)
10
11var wg sync.WaitGroup
12
13wg.Add(g)
14
15for _, doc := range docs {
16
17go func(doc string) { // <-- ADDED
18
19defer wg.Done() // <-- ADDED
20
21. . .
22
23}(doc) // <-- ADDED
24
25}
26
27 
28 
29
30wg.Wait()
31
32return int
33
34}

برای شروع، باید کدی اضافه کنیم که مطمئن شود تا زمانی که کار کامل نشده است، تابع freq برنگردد. این به بهترین وجه با استفاده از WaitGroup پیاده سازی می شود. من با شناسایی تعداد گوروتین هایی که باید ایجاد شوند شروع می کنیم، که با طول مجموعه اسناد نشان داده می شود. سپس آن عدد را به WaitGroup اضافه می کنیم و در پایان تابع منتظر می مانم تا WaitGroup دوباره به صفر برسد.

در مرحله بعد، کد موجود را در داخل حلقه for range حول یک Goroutine می پیچیم، جایی که هر document تکرار شده به Goroutine جدید منتقل می شود تا از هرگونه اشکال بسته شدن جلوگیری شود. با وجود Goroutine، می‌توانیم کد WaitGroup را با اطمینان از اینکه هر Goroutine ()wg.Done را قبل از پایان آن فراخوانی می‌کند، نهایی کنیم. آخرین کاری که باید انجام دهیم این است که هنگام پردازش یک فایل، مقدار بازگشتی 0 را از تمام شرایط خطای داخل حلقه حذف کنیم. ممکن است فکر کنیم این کد آماده است زیرا تمام هماهنگی ها با WaitGroup در جای خود است، اما اگر این کد را با race detector اجرا کنیم چه اتفاقی می افتد؟

 1
 2$ go build -race
 3
 4$ ./trace > t.out
 5
 6==================
 7
 8WARNING: DATA RACE
 9
10Read at 0x00c000157548 by goroutine 21:
11
12main.freq.func1()
13
14/Users/bill/code/go/src/github.com/ardanlabs/gotraining/topics/go/
15
16profiling/trace/trace.go:103 +0x644
17
18Previous write at 0x00c000157548 by goroutine 66:
19
20main.freq.func1()
21
22/Users/bill/code/go/src/github.com/ardanlabs/gotraining/topics/go/
23
24profiling/trace/trace.go:103 +0x65d
25
26. . .
27
28==================

دو خط اول در خروجی می گوید که یک خواندن و یک نوشتن قبلی در همان محل حافظه در همان خط کد در داخل تابع تحت اللفظی وجود دارد. با این وجود در خط 103 چه کدی وجود دارد؟

 196 for _, item := range d.Channel.Items {
 2
 397 if strings.Contains(item.Title, topic) {
 4
 598 found++
 6
 799 continue
 8
 9100 }
10
11101
12
13102 if strings.Contains(item.Description, topic) {
14
15103 found++
16
17104 }
18
19105 }

اگر شماره خطوط را به کد اضافه کنیم، می توانیم ببیینم که مورد مربوط به افزایش متغیر پیدا شده است. این کد در واقع دوباره در خط 98 استفاده می شود، بنابراین هر دو خط کد (98، 103) حاوی یک data race است. برای رفع این data race، باید افزایش متغیر پیدا شده را برای استفاده از یک atomic instruction. تغییر دهیم. برای این کار می توانم از atomic package استفاده کنم.

 196 for _, item := range d.Channel.Items {
 2
 397 if strings.Contains(item.Title, topic) {
 4
 598 atomic.AddInt32(&found, 1) // <-- CHANGED
 6
 799 continue
 8
 9100 }
10
11101
12
13102 if strings.Contains(item.Description, topic) {
14
15103 atomic.AddInt32(&found, 1) // <-- CHANGED
16
17104 }
18
19105 }

ما خطوط 98 و 103 را برای استفاده از تابع atomic.AddInt32 جایگزین کردم. مشکل این است که این تابع به int32 نیاز دارد نه int، بنابراین باید دو تغییر دیگر انجام دهم.

 1func freq(topic string, docs []string) int {
 2
 3var found int32 // <-- CHANGED
 4
 5. . .
 6
 7wg.Wait()
 8
 9return int(found) // <-- CHANGED
10
11}

این تغییرات برای استفاده از تابع atomic.AddInt32 و بازگرداندن یک عدد صحیح ضروری است. با این تغییرات، data race از بین خواهد رفت. با این حال، هنوز مشکل دیگری در مورد کد وجود دارد. اینکه آنقدرها هم که می‌توانست با حافظه پنهان سازگار نباشد.

4.24.5 Cache Friendly #

در حال تکمیل …