5.2 سرور tcp مقدماتی

5.2 سرور tcp مقدماتی

ما میتوانیم در گو با استفاده از کتابخانه net یک سرور tcp ایجاد کنیم بعد از تکمیل شدن سرور با استفاده از دستور telnet به آن متصل میشویم

در قطعه کد زیر با تابع acceptLoop() درخواست های اتصال را مپذیریم و با تابع readLoop() پیام های اتصال را میخوانیم

 1package main
 2
 3import (
 4	"fmt"
 5	"log"
 6	"net"
 7)
 8
 9// ساختار هر پیام در سرور
 10type Message struct {
 11	// ادرس ip ارسال کننده پیام
 12	from  string
 13	// متن و محتوای پیام
 14	payload []byte
 15}
 16
 17// ساختار سرور
 18type Server struct {
 19	// ادرس و یا پورت سرور
 20	listenAddr string
 21	// listener
 22	ln     net.Listener
 23	// چنل پیام برای انتقال پیام های دریافتی از اتصال ها بین گوروتین ها
 24	msgch   chan Message
 25}
 26
 27// ایجاد یک سرور جدید
 28func newServer(listenAddr string) *Server {
 29	return &Server{
 30		listenAddr: listenAddr,
 31		msgch:   make(chan Message, 10),
 32	}
 33}
 34
 35// شروع سرور و دریافت اتصال های جدید
 36func (s *Server) start() error {
 37	// شروع سرور
 38	ln, err := net.Listen("tcp", s.listenAddr)
 39	if err != nil {
 40		return err
 41	}
 42	defer ln.Close()
 43	// مقدار دهی listener
 44	s.ln = ln
 45	// با تابع acceptLoop اتصال های جدید به سرور را مدیریت میکنیم
 46	// با استفاده از go هر اتصال را روی یک گوروتین مجزا مدیریت میکنیم
 47	go s.acceptLoop()
 48
 49	return nil
 50}
 51
 52func (s *Server) acceptLoop() {
 53	for {
 54		// اتصال های موجود را تایید میکنیم متغییر conn را با اتصال مورد نظر مقدار دهی میکنیم
 55		conn, err := s.ln.Accept()
 56		if err != nil {
 57			fmt.Println("accept error:", err)
 58			continue
 59		}
 60		// با استفاده از این تابع مقادیر ارسال شده توسط اتصال را به چنل message میدهیم
 61		go s.readLoop(conn)
 62	}
 63}
 64
 65func (s *Server) readLoop(conn net.Conn) {
 66	defer conn.Close()
 67	buf := make([]byte, 2048)
 68
 69	for {
 70		// پیام ارسال شده توسط هر اتصال را به متغییر buf میدهیم
 71		n, err := conn.Read(buf)
 72		if err != nil {
 73			fmt.Println("read error:", err)
 74			continue
 75		}
 76
 77		s.msgch <- Message{
 78			// ادرس ip ارسال کننده پیام از نوع net.IP
 79			from:  conn.RemoteAddr().String(),
 80			// متن پیام
 81			payload: buf[:n],
 82		}
 83
 84		// بعد از دریافت هر پیام یک پیام به عنوان پاسخ ارسال میکنیم
 85		conn.Write([]byte("your message recived!\n"))
 86	}
 87}
 88
 89func main() {
 90	// ساخت سرور
 91	server := newServer(":3000")
 92
 93	go func() {
 94		// در ازای هر پیام مقادیر آن را چاپ میکنیم
 95		for msg := range server.msgch {
 96			fmt.Printf("recived new from connection(%s): %s\n", msg.from, msg.payload)
 97		}
 98	}()
 99	
100	// شروع سرور
101	log.Fatal(server.start())
102
103}

بعد از پایان پیاده سازی سرور tcp با دستور زیر سرور خود را اجرا میکنیم: go run main.go

و با دستور زیر در یک ترمینال مجزا به سرور متصل میشویم: telnet localhost 3000

حال با نوشتن پیام و ارسال آن در ترمینال telnet متن پیام و ادرس اتصال در ترمینال سرور قابل مشاهده است.

توجه داشته باشید که دستور ‍telnet در ویندوز نیاز به فعال سازی دارد.