آموزش نصب

آموزش نصب

جهت نصب زبان گو بر روی سیستم عامل مورد نظر خود در ابتدا باید نسخه مناسب با پلت‌فرم خود را دانلود کنید.

Featured downloads golang

نکته:

وب سایت گولنگ ایران را تحریم کرده است و احتمالا برای دانلود کردن گولنگ با مشکل مواجه می شوید. برای اینکه بتوانید تحریم ها را دور بزنید، روش های زیادی وجود دارد. یکی از مرسوم ترین روش ها استفاده از یک سرویس دی ان اس مانند شکن است.

 1. در اینجا نسخه مرتبط با لینوکس خود را دانلود کنید.
1$ wget -c https://go.dev/dl/go1.xx.x.linux-amd64.tar.gz
 1. سپس دستور زیر را بزنید تا اگر نسخه قبلی وجود دارد پاک شود و نسخه جدید در مسیر usr/local/go/ جایگزین شود.
1$ sudo rm -rf /usr/local/go && sudo tar -C /usr/local -xzf go1.xx.x.linux-amd64.tar.gz
 1. افزودن مسیر usr/local/go/bin/ به متغیرهای محیطی
1export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin
بهتر است برای اینکه هر بار ترمینال را باز می‌کنید و فایل go توسط shell شناخته شود دستور فوق را به فایل home/{user}/.profile/ اضافه کنید.
 1. جهت اطمینان از اینکه زبان گو به‌درستی بر روی سیستم عامل شما نصب شده است دستور زیر را داخل ترمینال بزنید.
1$ go version

روش اول #

 1. در اینجا نسخه مرتبط با ویندوز خود را دانلود کنید.
 2. سپس فایل go1.xx.x.windows-{arch}.msi را اجرا کنید.
 3. مراحل نصب را به‌صورت پیش فرض طی کنید تا زبان گو برروی ویندوز نصب شود.
 4. پس از نصب، جهت اطمینان از نصب بودن زبان گو، مراحل زیر را انجام دهید:
  • وارد منو استارت شوید.
  • در منو استارت کلمه cmd را جستجو کنید و سپس آن را اجرا کنید.
  • داخل خط فرمان دستور زیر را بزنید تا از نصب بودن زبان گو اطمینان حاصل فرمایید.
1go version

روش دوم #

برای نصب گو می‌توانید از Chocolatey Package Manager استفاده کنید.

 1. خط فرمان PowerShell را به صورت Administrator باز کنید و دستور زیر را داخل PowerShell بزنید.
1Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://community.chocolatey.org/install.ps1'))
 1. بعد از نصب می‌توانید از دستور choco برای نصب گو استفاده کنید.
1choco install golang
 1. جهت اطمینان از اینکه زبان گو به‌درستی بر روی سیستم عامل شما نصب شده است دستور زیر را داخل ترمینال بزنید.
1$ go version
دقت داشته باشید برای نصب برنامه‌های مختلف مثل git و یا ابزارهای دیگر در محیط Administrator باید از دستور choco استفاده کنید.

روش اول #

 1. در اینجا نسخه مرتبط با مکینتاش خود را دانلود کنید.
 2. سپس فایل go1.xx.x.darwin-{arch}.pkg را اجرا کنید.
 3. مراحل نصب را به‌صورت پیش فرض طی کنید تا زبان گو برروی مکینتاش نصب شود.
 4. پس از نصب اگر ترمینال باز بود آن را کامل ببندید تا تغییرات صورت گیرد.
 5. جهت اطمینان از اینکه زبان گو به‌درستی بر روی سیستم عامل شما نصب شده است دستور زیر را داخل ترمینال بزنید.
1$ go version

روش دوم #

برای نصب گو میتوانید از Homebrew Package Manager استفاده کنید.

 1. برای نصب brew می‌توانید ترمینال خود را باز کنید و از دستور زیر استفاده کنید.
1$ /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
 1. بعد از نصب brew از دستور زیر برای نصب گو داخل ترمینال استفاده کنید.
1$ brew update && brew install golang
 1. جهت اطمینان از اینکه زبان گو به‌درستی بر روی سیستم عامل شما نصب شده است، دستور زیر را داخل ترمینال بزنید.
1$ go version