نقشه یادگیری زبان گو

نقشه یادگیری زبان گو

نقشه یادگیری زیر roadmap.sh به ترتیب مسیر توصیه شده ی یادگیری ابزارها و مفاهیم اولیه گو، سپس سمت سرور و در نهایت معماری نرم افزار را نشان می‌دهد.

roadmap go roadmap backend software design software architect