ابزارها, دستورات گو و معرفی IDE

ابزارها, دستورات گو و معرفی IDE

پس از اینکه زبان گو را برروی سیستم خود نصب کردید از طریق ترمینال و یا خط فرمان ویندوز قابل دسترس است که می‌توانید با زدن کلمه go یکسری عملیات انجام دهید:

 1$ go
 2Go is a tool for managing Go source code.
 3
 4Usage:
 5
 6	go <command> [arguments]
 7
 8The commands are:
 9
10	bug     start a bug report
11	build    compile packages and dependencies
12	clean    remove object files and cached files
13	doc     show documentation for package or symbol
14	env     print Go environment information
15	fix     update packages to use new APIs
16	fmt     gofmt (reformat) package sources
17	generate  generate Go files by processing source
18	get     add dependencies to current module and install them
19	install   compile and install packages and dependencies
20	list    list packages or modules
21	mod     module maintenance
22	work    workspace maintenance
23	run     compile and run Go program
24	test    test packages
25	tool    run specified go tool
26	version   print Go version
27	vet     report likely mistakes in packages
28
29Use "go help <command>" for more information about a command.
30
31Additional help topics:
32
33	buildconstraint build constraints
34	buildmode    build modes
35	c        calling between Go and C
36	cache      build and test caching
37	environment   environment variables
38	filetype    file types
39	go.mod     the go.mod file
40	gopath     GOPATH environment variable
41	gopath-get   legacy GOPATH go get
42	goproxy     module proxy protocol
43	importpath   import path syntax
44	modules     modules, module versions, and more
45	module-get   module-aware go get
46	module-auth   module authentication using go.sum
47	packages    package lists and patterns
48	private     configuration for downloading non-public code
49	testflag    testing flags
50	testfunc    testing functions
51	vcs       controlling version control with GOVCS
52
53Use "go help <topic>" for more information about that topic.

جدول دستورات (Commands) #

دستورتوضیحات
buildبا این دستور (go build main.go) می‌توانید فایل go را کامپایل کنید.
cleanبا این دستور می‌توانید فایل‌های کش‌شده را پاکسازی کنید.
docبا این دستور (go doc fmt.Println) می‌توانید داکیومنت هر یک از توابع عمومی را ببینید.
envبا این دستور می‌توانید متغیرهای محیطی تنظیم شده زبان گو را ببینید و آن‌ها را با دستور go env -w key=value مقداردهی کنید.
fmtبا این دستور می‌توانید کدهای خود را مرتب go fmt ./... کنید.
installبا استفاده از این دستور می‌توانید یکسری پکیج‌ها را گرفته و کامپایل کنید.
listلیست پکیج‌ها و ماژول‌های دانلود شده.
generateبا این دستور می‌توانید از قابلیت Generator زبان گو استفاده کنید و فایل generate کنید.
modبرای مدیریت و ایجاد فایل mod به ازای هر پروژه.
getبا این دستور می‌توانید پکیجی را دانلود یا بروزرسانی کنید و همچنین برای استفاده از این دستور نیاز به git دارید که نصب باشد.
workبا این دستور می‌توانید یک workspace ایجاد کنید و آن را مدیریت کنید.
runبا این دستور (go run main.go) می‌توانید فایل‌های گو یا پروژه را اجرا کنید.
testبا این دستور (go test example_test.go) می‌توانید فایل‌های تست را اجرا کنید.
versionبا این دستور می‌توانید نسخه نصب شده زبان گو را ببینید.
vetبا این دستور می‌توانید اشتباهات کدهای خود را ببینید.

اجرای کد ساده در زبان گو #

در زیر یک نمونه کد ساده قرار دادیم که به سادگی می‌توانید با دستور go run main.go اجرا کنید و خروجی را ببینید.

1package main
2
3import "fmt"
4
5func main() {
6  fmt.Println("Hello world!!!")
7}
1$ go run main.go
2Hello world!!!

در کد فوق، ما یکسری کلید واژه نظیر package , import , func استفاده کردیم که در بخش 1.2 کلید واژه و شناسه‌ها با آن‌ها آشنا می‌شوید.

انواع نرم‌افزارهای محیط توسعه (IDE) و ویرایشگر کد (Code Editor) #

در زبان برنامه‌نویسی گو نیز مثل سایر زبان‌ها، می‌توان از ابزارهای کدنویسی مانند نرم‌افزارهای محیط توسعه و همچنین از ویرایشگرهای کد استفاده کرد که محبوب‌ترین‌ها معرفی می‌شوند:

 1. نرم‌افزار Jetbrains Goland اگر با سایر محصولات جت‌برینز آشنا باشید به‌راحتی می‌توانید از این نرم‌افزار محیط توسعه استفاده کنید.
 2. نرم‌افزار VsCode تقریباً همه برنامه‌نویس‌ها با آن آشنا هستند. یک ویرایشگر کد متن‌باز می‌باشد که بین برنامه‌نویس‌ها خیلی محبوب است و برای استفاده زبان گو در این نرم‌افزار می‌توان افزونه vscode-go را نصب کنید.
 3. نرم‌افزار Vim یک نرم‌افزار متن‌باز و معروف می‌باشد که داخل ترمینال قابل استفاده است و از آن می‌توانید جهت توسعه با زبان گو استفاده کنید و البته نیازمند نصب پلاگین می‌باشد.